Kado Biru Hotel Sentosa

Janjimi do na huingot ito hasian Jala hatami do na sai mian di rohakku Didok ho tu au tung na so jadi sirang so sinirang ni hamatean Didok ho tu au tung na so jadi sirang so sinirang ni hamatean Holan manis di bibir hape janjimi Marsindawara ho tu au na pagoson Rodi sadarion sai