Di sada huta, adong ma sada ina naung leleng mabalu. Sude angka ianakhonna nunga be gabe “jolma”. Hasea di pangarantoan, jala piga-piga sian ianakhonna i, nunga maringanan di luar negeri. Molo sian ha adongon boi ma dohonon sada “janda kaya” do inanta on, alana sude do gellengna manongos angka na porlu di parngoluonna siapari.

Mandongani inanta on, adong do dipahan ibana sada panangga, goarna si Lekky. Si Lekky on, nungnga apala dihaholongi. Nungnga dibahen songon “gellengna”. Jala, si Lekky on pe, dipatuduhon do ha satiaon na tu induk somang na si “janda kaya” i. Tardok hangkot do inanta on tu si Radot, naung songon gelleng na on. Minum susu, mangan indahan, jagal. Jala rap modom do nasida padua di sada kamar. Sipata, rap do di sada podoman.

Marpulu taon nasida rap. Di sada tingki, marsahit mansai pasang ma si Lekky. Gale. Ndang roha na be mangan. Ndang di inum be susu. Holan na peak. Marnida i, marsak situtu ma roha ni ina na mabalu i. Ise na ma donganhu molo ingkon mate do si Radot on, na huhaholongi on? Huhut tangis. Di jou ma mantari hewan, laho mangubati.

Di dok si mantari ima tu inanta i,  “Inang, toema. Pabulus ma roham, ianggo panangga on ndang ganjang be umurna”. “Piga-piga ari nari olo do mate on”.

Toho ma na nidok ni mantari hewan, dung sadari nari, toho di manogot ni ari, tos ma hosa ni si Lekky. Mangandungi ma inanta i, songon na matean gelleng. Huhut tangis, di telepon ibana ma angka gellengna di luat na dao. “Denggan ma bahen, Inong manaruhon si Lekky i sahat tu kuburanna. Molo taringot tu biaya penguburanna, hu tongos hami pe hepeng 2.000 dollar”, ninna gelleng siangkanganna na tinggal di Amerika. Laos sude do gelleng na, olo mangurupi inong na i, laho padengganhon parlao ni si Lekky, alai ndang boi nasida ro, alani dao ni inganan dohot angka giot ni ulaon.

Huhut marsak, jala sai tumatangis, laho ma inanta on tu pargodungan gareja na sida, manjumpangi Pandita. Ndang pola dao sian bagas ni inanta na mabalui. Tu Pandita, di dok ibana ma,

“Amang pandita nami, mansai habot situtu rohangku di tingki on. Ai nunga marujung ngolu be si Lekky”.
“Bah! Si Lekky na dia do tahe?”, disungkun panditai
“Panangga na sai huboan tu gareja i molo marminggu, amang”, ninna inanta i, huhut tarilu-ilu.
“Ue…, toema inang, unang sai marsak be ho. Naung songoni ma huroa partingkianna”.
“Ba, ganti ma muse…”

“Alai, amang pandita, alana nunga hubahen si Radot on, songon ‘gelleng’ hu, jala angka gellenghu pe nga mandok setuju, ingkon sakramenon mu na do si Radot on”, ninna manganju.
“Aha?!. Ndang adong di aturan ni hurianta, na mandok sakramenon, panangga. Tu jolma do pamasaon si songoni”, ninna pandita songon na muruk.
“Holan hita pe na mamboto sa”
“Jala di pudi ni jabu i do tanomon si Radot”, dijugulhon inantai.
“Tolong ma jolo amang pandita na mi… ”

Jongjong ma pandita i, jala didok “unang boan hamu au inang tu pangunjunan”.
“Ndang, olo ahu mangulahon i”, huhut di tadinghon inanta i.
Hira na manghatai sandiri, inanta i, di dok ma hatana, jala di bege pandita i dope.

“Ee… Lekky, songon i ma nasibmu. Ndang boi paborhatonhu ho, dohot denggan”
“Hape, mansai marsitutu do sude gellenghu laho mambahen denggan ulaon di parmatemon”
“Tudia nama bahenonhu, hepeng na tinongos ni angka gellenghi, na laho tu ho hian do i”, ninna huhut naeng mangalangka mulak.

Di pudi ni inanta i, digorahon pandita i ma,
“So jo, inang. Boha do didok ho nangkin?”
“Sadia ditongos gellengmi hepeng laho padenggan parborhati ni si Lekky i?”

“Toema, amang pandita nami”
“Ndang pola dia be i”
“Hu lehon na ma hepeng i tu dongan na pogos”
“Ai tongosonna do tu ahu hepeng 2000 dollar”
“Jala, adong do tabunganhu na boi pangheon saonari, binsan so ro dope tongosan i”, ninna huhut naeng laho.

“2000 Dollar do didok ho inang?” ninna pandita i, hira na so porsea tu parbinegeanna.
“Olo, amang pandita nami”
“Sude do pasuda on mu i tu parmate ni si Lekky huroa?”, didok pandita hira na tarsonggot.
“Olo, amang. Deba, 1.000 dollar ma i tu na olo mansakrameni si Lekky, saribu dollar na i ma tu padenggan ingananna, manuhor gantina, dohot haporluan na asing di ahu”, ninna inanta i patoranghon.

Nanget di etong pandita i ma di roha na, 1.000 dollar, hali 8.000 rupiah, bah 8 juta.
Hepeng! Ninna roha na.

“Ehm, songon on ma i inang natua-tua”
“Hu antusi do habot ni roha mi”
“Jala hira na dohot do ahu manghilalahon arsak mi di parlao ni si Lekky”
“Jala huida, naburju do si Lekky on, mandongani ho tu gareja”
“Jam piga!!!!!???, Di dia!!!??? Asa huida jumolo partingkian hu”

“Ba, saonari ma nian, amang pandita nami”, ninna inanta i, huhut las roha na.
“Saonari!!!???” Huhut dibungka, pandita i, buku na, hira na pareso tingki.
“Boima i inang. Parjolo ma hamu tu bagas muna. Ro pe ahu”, ninna pandita i semangat.
“Alai, so tung adong, ruas ni hurianta na mamboto sa, ate!”, di dok pandita i, hira na marhusip.
“Olo, amang. Parjolo ma jolo ahu. Asa hupareso jolo angka na porlu tu si. Mauliate parjolo”.

Ndang sadia leleng, ro ma pandita i, tu bagas ni inangta na mabalui. Di ida ibana, nunga denggan di saputi inanta i si Lekky, jala nga bostang di alaman di pudi ni jabu.

“Tamulai ma inang? Marnida hita di tingki”, ninna pandita i manungkun inanta naung marbaju kabaya na birong i.

“Olo, amang. Mulai hita ma”, ninna huhut tangis.
“Unang be sai tangis hamu inang, asa tulus dalan ni si Lekky on”, huhut mamanghe pahean jubah panditana, jala maniop agenda na birong.
“Marende ma hita. ‘Na Sa Biang Ingkon Mate, Ingkon Mago Jagal i…’, alai di bagas roha ma da, inang”, ninna pandita i, hira na marhusip.

Huhut tungki, jala sai tumatangis, ma inanta i. Di tiop ibana ma bangke ni si Lekky…

Dung sae di roha ni pandita i, ende di bagas roha, ditorushon manjaha, sakramen, ninna ma:
“Ale, Lekky. Molo jolma sian tano do, alai ianggo ho, ndang huboto sian dia”, huhut di dabu tano.
“Ale, Lekky. Molo biang somalna mulak gabe jagal do, alai ho mulak tu tano”, di dabu muse tano.
“Selamat jalan ma di ho, Lekky!”, tong di dabu tano.
“Kirim salam, tu sude biang naung jumolo i”

Dung singkop ulaon i, dipasahat inanta i ma jalang-jalang na tu pandita i. Pintor, mulak ma pandita i tu oargodungan dengan kecepatan tinggi.

Kamus :

1. Panangga = Anjing   2. Gelleng = Anak   3. Jalang-jalang = Ucapan terimakasih