Rumang Ni Ulaon Pamulihon Boru/Pangolihon Anak

8
8730

Ulaon pamuli boru manang pangolihon anak nunga jot-jot taadopi manang taulahon. Adong do ruhut-ruhut, tahapan, proses ni angka ulaon di si. Molo nasomal adong dua istilah di ulaon i ima: Alap Jual dohot Taruhon Jual. Alap jual namarlapatan ulaon pesta (unjuk) di pihak parboru. Pihak parboru ma na manghobasi sude na hombar tu ulaon pesta. Taruhon jual lapatanna ulaon pesta di pihak paranak jala namanghobasi angka na hombar tu ulaon i.

Ulaon alap jual manang taruhon jual saguru tu dos ni roha (kese-pakatan) ni pihak parboru dohot pihak paranak do i. Nian adong do deba parboru na so bersedia pamulihon boruna molo so dialap jual. Hape sasin-tongna ulaon alap jual manang taruhon jual sarupa manghorhon tu na denggan do i molo dipatupa sian do ni roha.
Rumang dohot tahapan ni ulaon pamuli boru manang pangoli anak na somal diulahon di tano parserahan on, tarlumobi di Jabotabek, hira songon on ma:

 1. Hori-hori dinding,
 2. Patua hata dohot Marhusip (Mangarangrangi),
 3. Partumpolon,
 4. Martonggo raja/Marria raja,
 5. Sibuha-buhai,
 6. Pamasu-masuon,
 7. Marhata sinamot dohot ulaon unjuk,
 8. Paulak une/maningkir tangga.

I ma nasomal taida diulahon di Jakarta sekitarna on. Taringot tu pangatusion di tahapan ni ulaon pinatorang do di tulisan on. Alai songon naung taboto tangkas, ulaon adat-paradaton ni hita Batak Toba, sifatna dinamis mangihut-ihut perkembangan di zaman. Molo tung pe adong hata ni natua-tua na mandok:

Ompu raja di jolo martungkot sialagundi.
Adat napinungka ni ompunta naparjolo,
diihuthon angka na di pudi,

alai gabe adong do niida sian angka dongan na mandok songon on:

Ompu raja di jolo martungkot sialagundi,
Adat napinungka ni ompunta na parjolo,
dipaune-une na di pudi.

Nuaeng sahat ma hita tu lapatan dohot pangantusion taringot tu rumang ni ulaon i.

A. Marhori-hori Dinding

Molo dung masitandaan jala masihaholongan si baoa dohot si boru, dipaboa ma i tu angka natua-tuana. Disuru natua-natua ni par-anak ma manang na piga halak boruna manopot boru ni parboru songon na masitandaan, huhut manghata-hatai taringot tu angka sangkap nasida. Di tingki on, olo na ma gabe langsung pihak paranak rap dohot pamoruonna mandapothon pihak parboru.
Di ulaon marhori-hori dinding ndang mardalan do pe adat-paradaton. Alai somalna diboan paranak do songon buah tangan nasida, i ma berupa lampet, kue manang buah-buahan. Prinsipna hira masipasahatan pangidoan do paranak dohot parboru, i ma taringot tu rumang ni ulaon, godang ni sinamot, godang ni ulos, godang ni undangan, dohot angka na asing. Hira sian panghataion na marhori-hori dingding on do dasar ni panghataion di ulaon na mangihut. Lapatanna, angka dos ni roha ni hasuhuton do tarida di son. Jala molo dung adong dos roha nasida, ditontuhon ma sada ari (tingki) asa ro paranak laho patua hata dohot marhusip (mangarang-rangi).

B. Patua Hata dohot Marhusip

Ala naung dos roha ni paranak dohot parboru, di ari naung ditontuhon, ro ma paranak dohot manang piga uduranna (dongan tubuna, boru, bere) mandapothon parboru. Diboan do di si sipanganon na marsaudara jala tangkas do i dipasahat dohot dihatahon lapatanna tu parboru. Parboru pe dipatupa do dekke laho sipasahatonna tu paranak. Di ulaon i, dijou parboru do manang piga dongan tubuna, boru dohot berena, songon i dongan sahuta.
Dung sidung marsipanganon dipungka ma panghataion. Na parjolo, di sungkun parboru ma taringot tu tudu-tudu ni sipanganon naung pinasahat ni paranak tu nasida. Dialusi paranak ma, jala tangkas ma didok surung-surung ni parboru ma i. Ditorushon ma muse panghataion, ima na masitariparan hata, lumobi di pangidoan ni paranak di naro nasida patua hata. Molo dioloi jala digabehon parboru di napatua hata i, pintor mangido jala mangelek ma muse paranak asa ditingkathon nian panghataion tu marhusip mangarangrangi.

Molo dung dioloi jala digabehon parboru tu ulaon namarhusip, dilehon ma tingki dohot kesempatan tu paranak laho patolhashon, manariashon angka sangkap pangidoan nasida.
Parjolo, dipangido paranak ma bentuk ni ulaon (alap jual manang taruhon jual) dohot ulaon sadari. Paduahon, ima taringot tu somba ni uhum, somba ni adat, sinamot ni boru: Misalna, didok sahali mangelekhon, sahali manombahon, dalam bentuk sinamot sitombol rambu pinudun dohot angka pangidoan na asing dope. Molo dung singkop jala dapot dos ni roha di angka rumang ni ulaon i, digabehon parboru ma i.

Dung i muse dilehon parboru do kesempatan tu paranak laho pasahathon pangidoan nasida, i ma taringot ulos herbang si jaloon nasida sian parboru muse di ulaon unjuk. Taringot tu bilanganna, unang ma lobi nian sian 17 bulung.
Jadi molo dung denggan mardalan sude na i, mardalan ma muse ingot-ingot, ima berupa hepeng sian paranak dohot parboru laho dibagi-bagihon tu angka tuturna na ro di ulaon patua hata dohot marhusip i. Lapatanna, asa ingot nasida saluhutna di angka rencana ni ulaon naung ditolopi nasida. Jala laos mangihut ma dipangido asa ditanda nasida kedua calon penantin. Calon pengantin baoa manjalangi pihak parboru, calon pengantin boru manjalangi pihak paranak.
Hira-hira songon i ma rumangna dohot pangantusion tusi. Taringot tu ruhut ni panghataion pinatupa do di buku on asa ummura muse ulahononta.

C. Partumpolon/Martumpol

Partumpolon (parpadanan) ulaon parhuriaon do on. Ndang apala pinatorang be on, ala tangkas do taantusi hira-hira lapatan dohot tujuan ni partumpolon i. Naporlu sipingkiranta ima taringot tu angka ise do na laho sigokhononta tu ulaon partumpolon i. Molo nasomal taida, sahat do tu horong ni angka hula-hula dohot tulang. Hape somalna muse taulahon di Jabotabek sekitarna, dung sidung acara partumpolon di gareja pintor diuduti do tu ulaon martonggo raja manang marria raja. Adong na deba laos di aula manang di gedung dipatupa ulaon martongo raja manang marria raja, alai adong do na mangulahonsa di bagas ni parboru manang paranak, saguru tu situasi dohot kondisi ni hasuhuton do i.

Sungkun-sungkun tu hita, beha molo dung sidung partumpolon langsung dipatupa ulaon marhata sinamot manang didok pudun saut. Alana di tingki i, nunga hira lengkap undangan sian angka tutur, songoni sian horong ni hula-hula dohot tulang. Alai margeser (berubah) ma muse ari (tingki) na martonggo raja manang marria raja.
Nunga adong di Jakarta dohot nahumaliangna on mangulahon ulaon marhata sinamot (pudun saut) dung sidung acara partumpolon, alai saguru ma i tu dos ni roha ni hasuhuton paranak dohot parboru.

D. Martonggo Raja – Marria Raja

Molo didok martonggo raja manang marria raja, na marlapatan do i mangido pangurupion, panuturion di angka na mardongan tubu, boru, bere, dongan sahuta, molo marulaon pamulihon boru manang pangolihon anak. Disubut jala dibuat suhut do roha ni angka tutur asa rade jala dohot nasida berpartisipasi di ulaon I hombar tu ruhut-ruhut ni paradaton, jala hira di tingki on ma dibagihon (didistribusihon) undangan tu angka tutur. Dipatupa hasuhuton di si sipanganon. Jala molo tung adong pe dipatupa di si tudu-tudu ni sipanganon hira jambar ni adopan (jambar bersama) do i. Di tingki on ma sude dihatai angka persiapan ulaon, Raja Parhata, dohot angka na porlu di ulaon i jala ise namangulahon (pembagian tugas).

Pinatorang ma jolo saotik taringot tu pangantusion martonggo raja dohot marria raja. Molo di ulaon alap jual –lapatanna ulaon di alaman ni parboru– pihak parboru ma na mambahen martonggo raja, di paranak marria raja. Sebalikna, molo di pihak paranak ulaon (taruhon jual), dipamasa paranak ma ulaon martonggo raja, jala parboru mambaen marria raja.

E. Marhata Sinamot

Marhata sinamot, i ma puncak ni ulaon paradaton di na pamulihon boru manang pangolihon anak. Angka rumang dohot pangkataion di ulaon i dipatupa do di buku on songon pegangan di hita. Namarhata sinamot di buku on ima namarhata sinamot na dipasada dohot pesta unjuk dung sidung pamasu-masuon sian gareja, songon naung somal taida jala taulahon di Jakarta dohot nahumaliangna.

Nian godang do angka sungkun-sungkun taringot tu ulaon na marhata sinamot nadipasada dohot pesta unjuk. Sipata lucu manang erget di bagasan roha, molo nirimangan jala piningkiran ruhut-ruhut ni ulaon paradaton i. Misalna, pengantin nunga dipasu-pasu resmi di gareja, ruhut jambar dohot ruhut paradaton nunga adong naung mardalan, hape so marhata sinamot dope. Namarhusip (mangarang-rangi) ndang na marhata sinamot dope. Alai, gabe sada keputusan dos ni roha ni parboru dohot paranak do i siboanonna di na marhata sinamot.

Nian muse molo tarimangi do rohanta, gabe songon sandiwara nama angka panghataion di na marhata sinamot i. Alana, sude ruhut dohot rumang ni angka ulaon nunga sian dos ni roha ni parboru dohot paranak. Molo tung pe mardalan pinggan panungkunan jala masitariasan angka panghataion, songon na pahantushon nama i jala asa tung tangkas dibege angka tutur loloan natorop, lumobi sian angka hula-hula dohot angka tulang ni parboru dohot paranak. Hombar tu si, sangat berperan ma di son parhata (parsinabul) ni kedua pihak asa mangolu jala uli tarida angka ruhut ni panghataion, songon i di angka elek jala somba maradophon hula-hula dohot tulang, manat di namardongan tubu, dohot di angka ruhut ni partuturan.

F. Sibuha-buhai

Ulaon sibuha-buhai ima naparjolo diulahon di manogot ni ari pesta (unjuk), baik di ulaon alap jual manang taruhon jual. Jala tangkas do i dihatai/disepakati parboru dohot paranak di tingki na marhusip. Ulaon adat do on jala tangkas do diboan paranak sipanganon namarsaudara tu bagas ni parboru. Songon i sian parboru dipatupa do dekke di si jala tangkas dihatahon dohot dipasahat tu paranak. Sibuha-buhai dipatupa sogot manogot i andorang so borhat tu gareja jala mangido tangiang tu Tuhanta asa tiur-tiur ulaon i, suang songon i do di angka na mamuhai partuturon asa gabe jala horas-horas muse, songon hata ni natua-tua namandok:

Sinuan bulu sibahen nalas
Sinuan partuturon sibahen nagabe jala horas

Di ulaon sibuha-buhai on biasana suhut parboru mangalehon upa-upa tu boru dohot calon helana, marhite sipanganon dohot dekke di ginjang ni pinggan pasu, namarlapatan asa gabe sada uduran, sada pingkiran, sada keluarga na denggan nasida, si sada roha di keluarga nasida muse, jala biasana inang ni boru muli do pasahathon i.

G. Paulak Une dohot Maningkir Tangga

Molo didok paulak une, ima nahombar tu ulaon sadari, jala mardalan do adat-paradaton di son. Dipatupa paranak do sipanganon laho pasahatonna tu parboru. Songon i sian parboru, dipatupa do dekke dohot boras sipir ni tondi sipasahaton-na tu paranak. Ima boanon nasida tu bagas na be. Alai porlu do botoon jala ingotonta, andorang so ulaon napaulak une, jolo mardalan do olop-olop dohot namarhata sigabe-gabe.

Paulak une on ma hira pangujungi ni ulaon di ulaon unjuk nasomal dipatupa di tingki on. Jala muse somal do diulaon on mardalan upa panaru didok, napinasahat ni paranak tu boru ni parboru, suang songon i molo adong angka hepeng pasituak natonggi sian paranak tu natua-tua ni parboru.

Na porlu sibotoon dohot siingoton di ulaon adat paradaton ulaon sadari i ma paulak une manang maningkir tangga i ma:

 1. Molo ulaon alap jual (ulaon di parboru) ulaon sadari digoari ma i paulak une,
 2. Molo ulaon taruhon jual (ulaon di paranak) ulaon sadari digoari ma i maningkir tangga.

8 COMMENTS

 1. Lae, hebat do tulisanon.
  Kirim jo via email 601779@telkom.co.id , songon urut-urutan ni acara paulak une dohot maningkir tangga i jo ba.
  ima ulaon sadari

  ima mulai manauri, paulak une, maningkir tangga.
  songon urutan-urutan-na dohot hata-hata na, na nidok ni raja parhata manang protokol
  mauliate

 2. Horas lae…
  Mauliate di kunjungan muna di situs on. Molo saonari ndang adong dope lae tulisan taringot tu pangidoan muna on. Alai molo nunga adong lae mungkin ndang pola tu email hukirim ate? alai di situs on ma annon huposting sudena. 😉

  Horas

 3. HORAS DI HAMU LAE.SANTABI DIHAMU .IA NAHUBOTO DIULAON NI HALAK BATAK .NAMARGOAR MULAK UNE ADONG DUA PANGANTUSION:PARJOLOMAI ANDORANG SORODOPE BARITA NAULI TU TANO BATAK,MOLO PANGOLI ANAK MANANG PAMULI BORU NDANG ADONG DOPE PAMASU MASUON DI GAREJA.JALA DUNG SALPU ULAON ADAT MULAK BE MA TU JABUNA.JALA NUNGA SELESAI BENTUK NI ULAON NAGOK.MOLO TUNG PE ADONG ACARA MULAK UNE ULAON NI PARANAK NAMAI LHO MANDAPOTHON HULA HULANA ASA MANSITANDAAN ANGKA NAPARPAMILI,JALA NUNGA DILUAR NI ADAT NAGOK ON.DUNGI MUSE SAI DISUNGKUN AMANA DO ANAKNA NAMANGOLI DUNG SABORNGIN PARUMAENNA DIJABUNA,SONGON ONMA SUNGKUN SUNGKUNNA:BOHA ANAHA BORU NIRAJA PARUMAENKI?MOLO ALUSNA NDANG BORU NI RAJA AMANG,LAOS DITINGKI NAMULAK UNEIDO DITINGGALHON PARUMAENNA DIJABUNI NATUATUNA JALA LAOS DIPATORANG NASIDA MADISI HARORONA.JALA DISI MA LAPATANNA PAULAK UNE ARTINA ALA ADONG DO NASOSUMAN.PADUHON MOLO ADONG HATA MULAK UNE DIPAMASA MAI TU NAMANGALUA(KAWIN LARI).JALA INGKON PAULAK UNE DO BARU PE ASA BOI MASITOPOTAN ANGKA NAMARKELUARGA,SESUAI DOHOT KATA DASAR UNE(DIPTINGKOS).IA LAPATANNA MANINGKIR TANGGA NDANG ADONG HUBUNGANNA DOHOT PESTA PERKAWINAN.MOLO NAHUBOTO MANINGKIR TANGGA.NARODO PARBORU MARSIHOL SIHOL HUHUT MAMBOAN SIPANGANON ALA NAUNG TUBU PAHOMPUNA.ALA NAJOLO NDANG PINTOR DIPAJAE ANANGKONNA,JADI DIJABUNI NATUA TUANA DOPE RUMAH TANGGA NABARUON TINGGAL SEKALI GUS MANGEBATIPAMORUONNA IDO UMBAHEN DIDOK MANINGKIR TANGGA.JADI LAPATANNA:PAULAK UNE PARANAK DO LAO TUJABUNI PARBORU,ALAI MANINGKIR TANGGA PARBORU DO RO TU JABUNI PARANAK.HUPINGKIRI HURANG SUMAN DO HINILALA PAULAK UNE DUNG ADONG HAKIRISTENON ALA NUNGA DIPASU PASU,ALANA MANANG AHA PE NAPINASADA NI DEBATA NDANG BOI SIRANGONI JOLMA,PADUAHON INTINI MULAK UNE MEMPERERAT HUBUNGAN KEKELURGAAN SALING MENGUNJUNGI DAN BUKAN TUKAR MENUKAR TANDOK YANG BERISI MAKANAN.HORAS….HORAS…..HORAS.

 4. Horas Lae,

  las roha manjaha tulisan muna mengenai adat batak, alai adong saotik mengenai rumang ni angak pangoli/amuliboru, molo tu paribanna boha do muse angka pangkataion di ulaon sonogonon.

  Mauliate

 5. Horas Lae

  Ah..na hebati do on Lae. On ma..anggo on baru ma sitiruon, angka tulisan-tulisan na kreatif jala na sangat bermanfaat tarlobi tu parbinotoan na berhubungan tu adat manang kebiasan na somal di hita halak Batak, molo huhilala boi do on gabe si jahaon di hita terutama na tinggal manang na magodang di Jabodetabek.Mauliate ma hu dok dihamu Lae. Ai di angka dakdanakta annon na dang be diboto marhata batak, apalagi ulaon adat, bah..sangat porlu do on gabe parbinotoanna, asa nasido annon namalestarihon adat batakta on. Sian ahu adong usulhu tu Lae, molo boi baen hamu dohot mengenai arti-arti ni Ulos Batak. Ai godang do ia hita halak batak na di Jakarta on naso diboto dope angka goar-goarni ulos on,apalagi ingkon tudia/manang tu ulaon dia dipake ulosi. Boi do dipake halak ulos Sibolang tu acara pesta perkawinan,molo so dibotoi ulos ‘kan ! Ai nga salah i ‘kan ! Songoni ma jolo Lae,mauliate.

 6. Horas lae Angiat Situmorang….
  Nanaeng mandaftar mahuroha lae gabe Parsinabul di Makassar ate… hahahaha….
  Molo Parsinabul lae ikkon siapdo waktu, hepeng dohot perasaan, alana sisip dikit ngarugi waktu, korban perasaan jala hepengpe haruar alai gabe tong dihatai jolma hehehehe….
  Alana godang dope halak hita pangaratto, ima holan dagingna do namangaratto, alai pola fikirnna tetap songon nadi hitaan (dang dohot mangaratto)
  Selamat ma lae, , botima…

 7. Tung mansai denggan tulisan on, singkat dan padat, molo boi bahen hamu jo informasi taringat ulos pansamot dohot ulos panggomgom jala aha ulos molo ndang adong be natoras ni pangoli alai holan pangamai, mauliate

 8. Adong dope sada nasai hurang pas dipangulahon ni hita saonari di pardalan ni tingkir tangga, alana nunga di jabu ni paranak ulaon , alai didok dopena maninggkir tangga. Molo pangantusion molo di jabu ni paranak ulaon dang be adong tingkir tangga. Mauliate

LEAVE A REPLY